top of page
QQwUNgtt.jpeg

Algemene voorwaarden

Welkom! Wij stellen het op erg op prijs, dat U of uw zoon/dochter zich als leerling bij Musicalstudio Shanna Elleswijk in gaat schrijven. Om alles goed en prettig te laten verlopen en onze regels omtrent uw inschrijving zo helder mogelijk voor u te maken, hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld. De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw inschrijving bij Musicalstudio Shanna Elleswijk. Het is dus uitermate belangrijk, dat u deze voorwaarden goed doorleest en u bewust bent van de inhoud en consequenties. Door ons inschrijfformulier te ondertekenen gaat u akkoord met de algemene voorwaaden zonder enig voorbehoud. Als u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen heeft, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen op musicalstudioshannaelleswijk@gmail.com.  Graag tot ziens in onze musicalstudio!
 

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Musicalstudio Shanna Elleswijk te Uithoorn, hierna ook te noemen: de musicalstudio.

 

Artikel 2: Inschrijven

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Musicalstudio Shanna Elleswijk te Uithoorn, hierna ook te noemen: de musicalstudio.

2.1.     Voor het moment van inschrijving voor een productieklas dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, het aantal lessen, datum van aanvang en de contributie;

2.2.     Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden en middels het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier wordt u voor een bepaalde periode cursist, ook te noemen leerling, van de musicalstudio;

2.3.     Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

2.4.     Inschrijving kan enkel schriftelijk middels het inschrijfformulier;

2.5.     De musicalstudio heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus;

2.6.     Het kan voorkomen, dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De musicalstudio zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directie kunt annuleren;

2.7.     De musicalstudio mag de cursus annuleren, cursusdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte. In geval van annulering door de musicalstudio voor aanvang van de cursus wordt de incasso-opdracht stopgezet. Als annulering door de musicalstudio tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen;

2.8.     Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij de musicalstudio inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden;

2.9.   Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist en/of assistent. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) cursist en/of (voormalig) assistent niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of  verenigingsverband buiten de musicalstudio aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde  verbod, verbeurt de (voormalige) cursist en/of assistent aan de directie van de musicalstudio zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van 1500 (zegge: eenduizendvijfhonderd) euro per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de directie van de musicalstudio om verdere schade te vorderen.

 

Artikel 3: Contributie en betalingsvoorwaarden.

3.1.     Voor elke cursus, activiteit of product is vooraf de hoogte van de kosten bekend;

3.2.     De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s;

3.3.     De directie bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de cursussen, activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen;

3.4.     U kunt geen recht ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden;

3.5.     Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige contributie behorend bij de gekozen cursus of activiteit te betalen;

3.6.     U heeft bij een aantal cursussen de keuze uit betaling in één termijn of betaling in een bepaald aantal termijnen;

3.7.     U verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat facturen van de musicalstudio tijdig betaald worden. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot de musicalstudio voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien de musicalstudio een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde;

3.9.  Als de musicalstudio kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door u toedoen, zullen deze kosten worden doorberekend;

3.10.  Voor entreegelden voor dansvoorstellingen, deelname aan activiteiten, wedstrijden of shows en additionele goederen en diensten moet apart worden betaald.     

 

Artikel 4: Afmelding

4.1.     Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de directie te melden;

4.2.     Bij afmelding - met uitzondering van omstandigheden genoemd in artikel 4.3 - bent u verplicht de volledige contributie voor de cursus, waarvoor u zich in heeft geschreven, te betalen. Als u zich (ruim) voor aanvang van of tijdens de cursus afmeldt, vervalt de betalingsverplichting niet;

4.3.     Enkel in bijzondere omstandigheden kan er tussentijdse beëindiging van de incasso-opdracht plaats vinden of terugbetaling van het overgemaakte cursusgeld. Tot bijzondere omstandigheden worden gerekend: langdurige ziekte, ongeval, verhuizing of overlijden;

4.4.     Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast. U wordt hierover via een mailbericht of telefonisch op de hoogte gesteld.    

 

Artikel 5: Beëindiging inschrijving

5.1.     Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les, waarvoor u zich heeft ingeschreven;

5.2.     U kunt daarna opnieuw de keuze maken u in te schrijven voor een cursus;

5.3.     Uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd, ook niet als u daartoe een mondeling verzoek heeft gedaan;

5.4.     De directie behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:

  • zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van de musicalstudio ernstig en/of herhaaldelijk schendt;

  • zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere leerlingen of medewerkers van de musicalstudio;

  • zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de musicalstudio, medewerkers of leerlingen;

  • met een schriftelijke waarschuwing vooraf indien u de contributie niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur heeft voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee. Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van de contributie of stopzetting van de incasso-opdracht.      

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1.     De musicalstudio is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de musicalstudio.

6.2.     U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een cursus en/of activiteit;

6.3.     Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan een cursus;

6.4.     Bezoek aan de musicalstudio is geheel op eigen risico. De musicalstudio is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in de musicalstudio;

6.5.     Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de musicalstudio, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de musicalstudio ten gevolge van uw handelen of nalaten;

6.6.     Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

bottom of page